Privacy

Jouw persoonsgegevens en privacy in onze dierenartsenpraktijk.

Crimpenerwaert dierenartsen 20
Crimpenerwaert dierenartsen 20

Privacy

Jouw persoonsgegevens en privacy in onze dierenartsenpraktijk.

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Dierenartsenpraktijk

In onze dierenartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om jouw huisdier medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de dierenartsenpraktijk

Crimpenerwaert Dierenartsen is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening aan je (huis)dier;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van je verwerkt worden.
 • Alle medewerkers binnen Crimpenerwaert Dierenartsen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor behandelgegevens van jouw dier(en) is deze bewaartermijn in principe 5 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Jouw rechten als betrokkene:

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens van je (huis)dier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (t.a.v. jouw (huis)dier) aan je dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kan je dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Crimpenerwaert Dierenartsen. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of je curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

Je moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijf jaar bewaard worden. Je helpt ons met het opzoeken van jouw dossier en het beschermen van jouw privacy als je het formulier zo volledig mogelijk invult. De ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Crimpenerwaert Dierenartsen is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien je er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kan je dit op het formulier aangeven.

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Crimpenerwaert Dierenartsen hebben de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerker van de praktijk voor verstrekking van jouw persoonsgegevens je uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een specialist). Daarnaast maakt onze praktijk gebruik van externe dienstverleners (bijvoorbeeld laboratoria, crematoria, officiƫle instanties) welke voor de dienstverlening gebruik maken van deze gegevens. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Crimpenerwaert Dierenartsen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Overdracht van jouw dossier

Als je een nieuwe dierenarts kiest, is het belangrijk dat deze op de hoogte is van de medische geschiedenis van je (huis)dier. De medische geschiedenis van je (huis)dier staat in zijn/haar patiƫntendossier. Het is gebruikelijk dat je oude dierenarts het dossier overdraagt aan de nieuwe dierenarts. De oude dierenarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat je je oude dierenarts hebt gevraagd het dossier over te dragen aan de nieuwe dierenarts.

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met je persoonsgegevens of het medisch dossier van jouw (huis)dier? Dan gaan onze dierenartsen hierover graag met je in gesprek.